Visie welzijn & zorg

Huize Rosa is de leukste kleine zorgorganisatie van Nijmegen
voor onze bewoners, cliënten, hun sociaal netwerk, onze vrijwilligers en medewerkers.

Ontwikkelingen ouderenzorg in Nederland
De krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing maken dat de beschikbare professionele zorg in de nabije toekomst niet meer in staat is om alle vragen op te vangen. Met een andere aanpak en een andere verdeling van verantwoordelijkheden van alle betrokkenen kunnen we ervoor zorgen dat professionele zorg beschikbaar blijft. Dit vraagt een ander perspectief en bijbehorende verwachtingen van de samenleving.

Dit is door de overheid verwoord in zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Wat dit betekent voor ons als organisatie en onze werkwijze hebben wij verwoord in onze visie op welzijn en zorg.

Wat willen wij
Een betekenisvol, fijn en plezierig leven voor de bewoner of client (dat is de kwetsbare oudere, die een beroep op ons doet). Het gaat om welzijn en daarnaast ook om zorg. We willen zo veel mogelijk een gevoel van ‘thuis zijn’ realiseren. Wij vullen aan op wat er al is of nog mogelijk gemaakt kan worden.

Een ‘buurthuis’ voor de wijk zijn, waarin we verbinden, een preventieve rol hebben en een signaalfunctie hebben. Samenwerking met zorgverleners, lokale organisaties en onderwijsinstellingen zijn essentieel om onze visie op welzijn en zorg te realiseren. Deze partnerschappen versterken de gemeenschapszin, bevorderen kennisuitwisseling en ondersteunen de ontwikkeling van innovatieve zorgmodellen.

Wie zijn wij en willen we zijn
Wij zijn onderdeel van een woon- en werkgemeenschap en met elkaar verbonden. We handelen vanuit onze kernwaarden waardevol, uniek en persoonlijk. Wij zijn gastvrij en open. Wij hebben aandacht voor elkaar.

Voor ons staat de client en bewoner centraal. Dit is merkbaar in onze bijdrage aan een betekenisvolle, fijne en plezierige dag voor de cliënt en bewoner, waarbij iemand zich zoveel mogelijk thuis voelt. Dit betekent maatwerk, immers ieder mens is anders. Thuis voelen betekent zoveel mogelijk meedoen aan huiselijke activiteiten. Waar er ruimte is voor de persoonlijkheid en eigenheden van cliënten en bewoners.

Uitspraken
We werken bij iemand thuis en mensen wonen niet op ons werk.
We zijn geen hotel of instelling, maar een thuis.
Van zorgen voor ….  naar zorgen dat ……

Hoe werken wij
We werken met inclusieve team op basis van gelijkwaardigheid

Het inclusieve team bestaat uit de bewoner of cliënt en de mensen daarom heen, dus zijn/haar familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers en de medewerkers van Rosa.
Het inclusieve team zorgt er met elkaar voor dat de kwetsbare bewoner/cliënt een betekenisvol, fijn en plezierig leven kan blijven leven. Het team is gevarieerd samengesteld met de benodigde talenten, kennis, kwaliteiten en vaardigheden, die nodig zijn voor de zorg en dienstverlening aan cliënten en bewoners. Hierbij wordt rekening gehouden met de omstandigheden. Het team maakt gebruik van elkaars talenten, kennis, kwaliteiten en vaardigheden. Daarvoor is het nodig dat zij elkaar horen en zien en regelmatig reflecteren op zichzelf en elkaar. Het team heeft inzicht in hun eigen kunnen. Zij weten wat ze zelf kunnen en wat niet. Zij weten wanneer ze hulp of inspiratie nodig hebben en vragen die ook. Die vinden ze intern, extern of in samenwerking met anderen.

De opdracht en de bedoeling van de organisatie is duidelijk voor het team. Er zijn heldere kaders t.a.v. identiteit, cultuur, gedrag, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Het team wordt hierbij ondersteund en gefaciliteerd door de organisatie.

We werken met de schijf van vijf (regie, zelfstandigheid en samenredzaamheid)
Doel is zo veel mogelijk regie bij de bewoner of cliënt en het stimuleren van zelfstandigheid. Door het benutten van technologische innovaties, kan de zorg persoonlijk en toegankelijk blijven. Dit kan alleen met samenredzaamheid.

Schijf van vijf

 1. Wat kan de bewoner of cliënt zelf? Of wat kan deze zelf weer gaan doen of aanleren?  Wij gaan hierover in gesprek en samen actief op zoek naar de antwoorden. 
 2. Wat kunnen familie, vrienden, mantelzorgers of het sociale netwerk gaan of blijven doen?
 3. Welke (digitale) hulpmiddelen kunnen worden ingezet, zodat de bewoner of cliënt het zelf (weer) kan doen.  We kiezen hulpmiddelen die bijdragen aan eigen regie en zelfredzaamheid, arbeidsbesparend zijn, bijdragen aan vitale medewerkers en/of kwaliteit van bestaan en zorg. Wij gaan samen actief op zoek naar passende hulpmiddelen en oplossingen.
  Dit maakt en houdt het juist menselijker. Immers door (digitale) hulpmiddelen in te zetten, blijven mensen beschikbaar waar dit echt nodig is.
 4. Wat kunnen vrijwilligers doen? Wij hebben een groot netwerk en helpen om contacten te leggen.
 5. Wat doen de medewerkers van Huize Rosa? Als eerste bieden wij een warm zorghart. We werken vanuit het idee van gemeenschap, solidariteit en verbondenheid. Onze kernwaarden zijn: uniek – persoonlijk – waardevol. We zijn gastvrij en open en hebben aandacht voor elkaar. We gaan en blijven in gesprek met de bewoners, cliënten, hun naasten en met elkaar. Juist als het moeilijk is of wordt.

Onze medewerkers en vrijwilligers werken vanuit onze kernwaarden

Uniek: ieder mens is anders. Daarom is er aandacht voor wie je bent en wat belangrijk voor je is. Dit betekent dus ook maatwerk, van wat je eet tot hoe we omgaan met elkaar.  
Persoonlijk
: in eerste plaats van mens tot mens. Elk lid van het inclusieve team wordt gehoord en gezien (dus bewoner/cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en medewerker). We kennen elkaars behoeften en weten wat belangrijk voor de ander is of zijn daar mee bezig.  
Waardevol: wat heb jij nodig voor een fijn en waardevol leven. Iedereen is van waarde en gelijkwaardig, ook al heb je een andere rol, verantwoordelijkheid of bevoegdheid. (bewoner/cliënt, familie/sociaal netwerk, vrijwilliger, medewerker. Zoveel mogelijk meedoen met de huiselijke activiteiten en taken.

Onze medewerkers bieden

Vakmanschap: de medewerkers zijn bezig met hun vak. Zij verstaan dit, onderhouden hun vak of zijn bezig om een vak te leren.
Samenwerken: de medewerkers werken samen met de leden van het inclusieve team en met anderen. Zie ook de uitgangspunten om fijn samen te werken.
(Zelf)reflectie:  de medewerkers reflecteren op zichzelf en op elkaar. Om zo samen te leren en steeds te evalueren of het nog goed gaat of anders beter kan (doen wat werkt).
Vragen hulp en/of zoeken inspiratie: de medewerkers weten wat zij en hun team zelf kunnen (reflectie) en weten wanneer ze hulp nodig hebben en vragen die dan ook. Daarnaast halen ze inspiratie bij anderen.

We werken met deze uitgangspunten om fijn samen te werken met een mix van formele en informele zorg

 • We hebben vertrouwen in elkaar (de meeste mensen deugen en willen het goede doen)
 • We zijn nieuwsgierig, stellen vragen en stellen onze mening uit
 • We doen wat werkt en doen wat nodig is
 • We zijn al doende op pad en leren en ontwikkelen samen
 • We gebruik elkaars talent en vaardigheden
 • Iedereen is van waarde en heeft recht van spreken

We zijn, blijven of komen open in gesprek. Juist als het ongemakkelijk of moeilijk is.

Dit draagt bij aan fijn samen werken. Dit is noodzakelijk om ondersteuning te kunnen blijven bieden aan kwetsbare ouderen. Wij vullen aan waar dit nodig is.

4 april 2024