21 apr 2020

Cliëntervaringsonderzoek in de thuiszorg uitgesteld

Een gepland onderzoek naar cliëntervaringen onder thuiszorgcliënten stellen we uit van mei naar oktober van dit jaar. Dat komt door de coronacrisis. Onze prioriteit ligt nu bij continuering van de dagelijkse zorgverlening en het hoofd bieden aan de crisis.

Graadmeter
In 2018 werd het Kwaliteitskader Wijkverpleging ingevoerd. In dit kader staat beschreven waar goede wijkzorg aan moet voldoen en het schept duidelijkheid voor cliënten en hun naasten over wat zij van de zorg mogen verwachten. Een goede graadmeter voor de kwaliteit van zorg is te verkrijgen door cliëntervaringen te meten. Hiervoor wordt overal in het land een vaste vragenlijst gebruikt, een zogenaamde PREM. PREM staat voor Patient Reported Experience Measure. Het is een korte vragenlijst waarin verschillende zaken rondom zorg- en dienstverlening aan de orde komen.

Niet verplicht
Toen duidelijk werd dat de coronacrisis langer ging duren, besloot het Zorginstituut op 15 april jongstleden om de verplichting voor een PREM voor 2020 te laten vervallen. Wel werd het doorgang geven aan de PREM op vrijwillige basis aangemoedigd. Bij Huize Rosa betekent uitstel daarom geen afstel. In het najaar vindt de PREM alsnog plaats, gelijktijdig met een meting van cliëntervaringen van bewoners van het zorgcentrum. De uitkomsten van deze metingen zullen terug te vinden zijn op de website van ZorgkaartNederland.

i q d

Deel dit bericht via: